Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Privacy

Privacy

Disclaimer

Deze informatie is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Persoonsgegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres) die je aan ons geeft (bijvoorbeeld via een contactformulier), gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen. De GGD is een overheidsorganisatie met verschillende taken die aan verschillende wetten moet voldoen. Dat betekent dat we voor de ene taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen dan voor de andere. We verzamelen dus nooit zomaar gegevens van je maar alleen als er een grondslag voor is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GGD IJsselland verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadressen
  • Geboortedatum
  • Soms het burgerservicenummer
  • Naam huisarts of specialist

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

GGD IJsselland gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan door het risico van inbreuk op je privacy. Denk hierbij aan:

  • Gegevens over je gezondheid of de gezondheid van je kind
  • Gegevens over je seksuele gedrag en gezondheid

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

GGD IJsselland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overheidstaken met een wettelijke grondslag. Soms staat de GGD-taak letterlijk in de wet en soms krijgen we opdracht van onze 11 gemeenten.

Verder gebruiken we je contactgegevens ook bijvoorbeeld voor:
•    Verzenden van digitale informatiebrieven en (E-)nieuwsbrieven
•    Verzenden van sms-jes als herinnering voor een afspraak
•    Om contact op te kunnen nemen

GGD IJsselland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoelang bewaren we je gegevens?

GGD IJsselland bewaart je gegevens zolang als de wet ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we je gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk. Dit kan dus per taak verschillen.

Delen we je gegevens met derden?

GGD IJsselland deelt je persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we je toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD IJsselland hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot je persoonsgegevens. De medische medewerkers hebben een medisch beroepsgeheim.
We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. 
Gebruiken we je gegevens voor onderzoek?

GGD IJsselland voert regionale of gemeentelijke gezondheidsonderzoeken uit. Soms maken we hiervoor gebruik van informatie die we al hebben. Deze zullen we dan altijd anoniem maken zodat ze niet herleidbaar zijn tot personen.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

GGD IJsselland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

De website van GGD IJsselland gebruikt HTTPS-beveiliging. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn hiermee versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen. Ook zijn alle formulieren op de website voorzien van een (onzichtbare) extra beveiliging. Je gegevens worden daardoor vanaf je computer extra beveiligd verzonden. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website geplaatst worden op het apparaat van de bezoeker. GGD IJsselland gebruikt alleen functionele cookies met het doel onze website beter te laten werken en voor jouw gebruiksgemak. We gebruiken geen technische cookies die gevolgen kunnen hebben voor je privacy.

Mailen via Zorgmail

E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan versturen we met Zorgmail. Zorgmail is een veilige manier van elektronisch communiceren in de zorg. Wil je weten hoe dit werkt? Bekijk het instructiefilmpje 'Een bericht openen via Zorgmail'

Welke rechten heb je?

Als cliënt van GGD IJsselland heb je recht op inzage en afschrift van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht op:
•    een verklaring laten toevoegen aan het dossier
•    gegevenswissing / -verwijdering / -vernietiging van persoonsgegevens
•    beperking van de verwerking
•    bezwaar (voorheen: verzet) tegen de verwerking
•    correctie van gegevens

Als je dit recht wilt gebruiken dan kun je via ons webformulier je verzoek indienen. Soms stellen we je aanvullend nog vragen om je verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Privacy en onze GGD-locaties

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Juist ook in onze spreekkamers. Tegelijk wil GGD IJsselland haar professionals hun werk goed laten doen in een veilige omgeving. Onderdeel hiervan is dat zij ongedwongen hun werk kunnen doen, zonder dat ze ongevraagd op foto of film komen en worden gedeeld. Denk hierbij aan foto’s, film, vlogs of geluidsopnames. Wil je dit als bezoeker doen? Vraag dan om toestemming. De organisatie staat achter beeld- en/of geluidsregistratie door klanten voor eigen gebruik, mits afgestemd met en goedgekeurd door onze professional. Zodra het gaat om opnames die gedeeld worden met een groter publiek en met commerciële doeleinden, dan vragen onze medewerkers je dit eerst af te stemmen met ons Team Communicatie. We hopen op deze manier ruimte te bieden aan enthousiaste bezoekers en klanten en tegelijk onze medewerkers privacy te bieden in hun werk.

Heb je vragen over onze privacyverklaring?

Neem contact met onze functionaris persoonsgegevens via ons webformulier. We helpen je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Komen we er niet samen uit, dan heb je op grond van de privacywet het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.